Protein och tillväxt hos barn – först ut bland de systematiska litteraturöversikterna för NNR2022

Publicerat i: 
Publicerat 2022-02-28

Systematiska litteraturöversikter är en del av uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna, NNR2022. Den första översikten handlar om sambandet mellan intag av protein hos barn och tillväxt samt risk för övervikt och fetma upp till 18 års ålder.

>>text: Cecilia Nälsén, PhD Nutrition, nutritionsfakta.se

Översikterna är omfattande och ger en samlad bedömning av den vetenskapliga litteraturen inom varje område man valt att undersöka. Den första publicerade översikten är en av nio planerade systematiska litteraturöversikter, som görs enligt en arbetsprocess i flera steg som är systematisk och transparent och tidigare publicerad i Food Nutrition Research.

För att hitta de mest relevanta artiklarna i flera olika databaser, som till exempel MEDLINE och Embase, tar forskarna tillsammans med forskningsbibliotekarier fram en sökstrategi. Därefter bedömer forskarna om artiklarna följer de riktlinjer som utformats, och alla studier som inkluderas i översikten bedöms för att utesluta snedvridning av resultaten, alltså risk för bias. Vid bedömningarna granskar forskarna bland annat om studierna som ingår har svarat på forskningsfrågan, är av bra kvalitet och att resultaten är tillförlitliga.

Samband mellan totalt proteinintag och BMI, men inte övervikt och fetma

Totalt inkluderades 21 studier i den systematiska litteraturaturöversikten: fem randomiserade kliniska studier och 16 kohortstudier. De randomiserade kliniska studierna visade ingen effekt av högt proteinintag på viktuppgång och inte heller lågt proteinintag visade någon effekt på vikten. Forskarna bedömde emellertid att de randomiserade kliniska studierna har risk för bias och att studierna är små.

I elva av de 12 kohortstudierna fanns ett samband mellan totalt intag av protein och högre BMI. En metaanalys, där flera av kohortstudiernas resultat vägdes samman, genomfördes av forskarna och stärkte resultatet.

Resultatet från den systematiska litteraturgenomgången visade sedan ett samband mellan högre totalt intag av protein hos spädbarn – upp till 1,5 års ålder – och högre BMI senare under barndomen. Samma samband fanns för intag av animaliskt protein, till exempel från kött och mejeriprodukter. I evidensgraderingen benämns styrkan på sambandet som sannolik evidens, vilket räknas som ett ganska starkt bevis. Det starkaste beviset – den högsta evidensgraderingen är övertygande – fanns inte här.

För det totala proteinintaget och risk för övervikt och/eller fetma var sambandet begränsat och tvetydigt, det vill säga låg bevisstyrka. Inga slutsatser kunde dras beroende på om proteinkällan var växtbaserad eller animalisk.

Se också tidigare publicerat om NNR2022 på Nutritionsfakta

Tabellen kommer ursprungligen från artikeln Systematiska litteraturöversikter för NNR2022 – så arbetar det nya centret

Länk till World Cancer Research Fund

 

banner