Om oss

Syfte

Nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättrar förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

 • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet
 • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang
 • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor

Nutritionsfakta.se är kunskapskanalen för

 • ”vidareinformatörer”, t ex personal inom hälso-, sjuk- och tandvård, kostekonomer och hem-/konsumentkunskapslärare
 • anställda vid företag som är verksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet
 • forskare och studenter, inom angränsande områden.

Journalister, lärare, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter är andra viktiga grupper som vi hoppas tilltalas av nutritionsfakta.se, och som vi på sikt avser att rikta oss mer direkt till.

Organisation och finansiering

Nutritionsfakta.se lanserades i juni 2016 och drevs under tre år av SNF Swedish Nutrition Foundation. Lanseringen möjliggjordes genom ett projektanslag från forskningsrådet Formas. Numera drivs verksamheten av Örebro universitet holding AB.

Redaktörer

 • Cecilia Nälsén, chefredaktör, Örebro universitet
 • Torbjörn Karlgren, projektledare, Örebro universitet

Övriga medarbetare

 • Maria Elisson, projektkommunikatör, Örebro universitet
 • Kajsa Asp Jonson, skribent, Mersmak kommunikation/Kajsa Asp Kommunikation AB

Vetenskapligt redaktionsråd

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer Nutritionsfaktas redaktörer.

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

Referensgrupp

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Anne Katrine Bolvig Sørensen, Arla Foods

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Gröön, Nordic Sugar

Ulrika Gunnerud, Oatly

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Sanna Remholt (Lovisa Martin Marais-föräldraledig 2022), Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Anne Nilsson, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Elin Östman, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, IKEA Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

Innehåll

Nutritionsfakta.se publicerar forskningsinformation inom nutritionsområdet, i form av

 • fördjupningsartiklar som belyser aktuellt kunskapsläge
 • kommentarer till vetenskapliga studier
 • referat av vetenskapliga konferenser/rapporter
 • debattartiklar och krönikor, som utgör vetenskapligt baserade bidrag till diskussionen om mat och hälsa

Nutritionsfakta.se publicerar material på svenska, danska och norska.

Nutritionsfakta.se publicerar inte vetenskapliga originalstudier.

Avgränsning och prioritering av områden

Nutritionsfakta.se har som långsiktig ambition att vara så heltäckande som möjligt inom det breda området nutrition.

Nutritionsfakta.se kommer i första hand att utvecklas genom kompletterande material inom de befintliga kategorierna, och med fokus på ämnen och frågeställningar som ligger inom SNF:s kompetensområde.

Riktlinjer

Nutritionsfakta.se informerar om och diskuterar betydelsen av forskningsrön mot bakgrund av det vetenskapliga kunskapsläget, som det uttrycks i till exempel de nordiska näringsrekommendationerna, rekommendationer från WHO och vetenskapliga rapporter från officiella organ (till exempel European Food Safety Authority, Efsa).

Nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

Fördjupningsartiklar ska hållas objektiva och nya rön ska presenteras så att läsaren förstår hur de förhåller sig till tidigare kunskaper inom området och till officiella kostrekommendationer, när så är relevant. I frågor där det föreligger en känd vetenskaplig diskussion om hur det vetenskapliga underlaget ska tolkas, ska detta framgå.

Författare har möjlighet att framföra sin personliga vetenskapliga tolkning i form av debattartiklar eller krönikor.

Vetenskapliga tolkningar som uttrycks på nutritionsfakta.se speglar inte nödvändigtvis SNF Swedish Nutrition Foundations, redaktionens eller redaktionsrådets tolkningar.

Skribenter

Materialet skrivs huvudsakligen av forskare och vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet eller av redaktionella medarbetare med vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Skribenter som vill bidra till innehållet på nutritionsfakta.se är välkomna att kontakta redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Om du vill komma i kontakt med någon författare på nutritionsfakta.se är du välkommen att höra av dig till redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Koppling till tidskriften Nordisk Nutrition

Artiklar från tidskriften Nordisk Nutrition har tidigare utgjort en viktig bas för nutritionsfakta.se. Artiklar som tidigare publicerats i Nordisk Nutrition publicerades på nutritionsfakta.se antingen i sin helhet eller i form av en populärvetenskaplig sammanfattning. Vid behov har redaktionella ändringar gjorts för att anpassa originalartikeln till publiceringsformatet.

Läs gärna mer på tidskriftens hemsida www.nordisknutrition.se

SNF Swedish Nutrition Foundation – kort historik

SNF Swedish Nutrition Foundation var en ideell förening (från början Stiftelsen Svensk Näringsforskning) som grundades 1961 på initiativ av livsmedelsbranschen med ändamålet att främja nutritionsrelaterad forskning och dess praktiska tillämpning. SNF har sedan starten medverkat till uppbyggnad, spridning och nyttiggörande av kunskap om mat och hälsa.

Medlemmar i SNF var företag och organisationer inom livsmedelsbranschen.

SNF spelade under sina första 30 år en betydande roll för att stärka nutritionsforskning i landet. Innan institutioner med nutritionsinriktning inrättades vid universiteten medverkade stiftelsen till att bygga upp nutritionsforskningen nationellt.

SNF utgjorde en bro mellan nutritionsforskningen och andra aktörer i samhället, verksamma inom mat-hälsaområdet, inte minst livsmedelsbranschen. SNF erbjöd ett unikt nätverk av ledande forskare inom nutritionsområdet som möjliggjorde att SNF kunde erbjuda en verksamhet med mycket hög vetenskaplig kvalitet och trovärdighet. Verksamheten var opartisk i relation till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

Under alla år var uppgiften att anordna kunskapsspridande möten en viktig uppgift, alltifrån stora internationella kongresser till nationella konferenser, minisymposier, seminarier och kurser.

1962 tog stiftelsen över ansvaret för tidskriften Näringsforskning, som 1992 bytte namn till Scandinavian Journal of Nutrition och 2006 till Scandinavian Journal of Food and Nutrition; en facktidskrift inom nutritionsområdet. År 2008 ersattes tidskriften av den populärvetenskapliga tidskriften Nordisk Nutrition samt den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research. Kunskapsportalen nutritionsfakta.se startades 2016 med syfte att bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa genom att sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet och sätta nya rön i ett sammanhang.

Från 1991 var SNF samordnande och rådgivande instans för livsmedelsbranschens Egenåtgärdsprogram om hälsopåståenden i märkning och marknadsföring av livsmedel, det första i sitt slag i världen. I och med att EU-förordningen om närings- och hälsopåståenden (1924/2006) infördes upphörde Egenåtgärdsprogrammet att gälla. SNF fick i stället ansvaret för ett branschstöd för närings- och hälsopåståenden fram till 2014.

SNF tog fram följande unika rapporter som sammanfattade det aktuella kunskapsläget i olika områden, i syfte att bidra till en saklig och faktabaserad diskussion om mat och hälsa:

 

SNF lades ned 2022. I samband med det överläts nutritionsfakta.se samt Food & Nutrition Research till Örebro Universitet Enterprise AB. Dokumentation om SNF finns arkiverat hos TAM-arkiv (Tjänstemäns & Akademikers arkiv).

 

 

Dela detta:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen