Om oss

Syfte

nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättrar förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

 • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet
 • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang
 • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor.

nutritionsfakta.se är kunskapskanalen för

 • ”vidareinformatörer”, t ex personal inom hälso-, sjuk- och tandvård, kostekonomer och hem-/konsumentkunskapslärare
 • anställda vid företag som är verksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet
 • forskare och studenter, inom angränsande områden.

Journalister, lärare, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter är andra viktiga grupper som vi hoppas tilltalas av nutritionsfakta.se, och som vi på sikt avser att rikta oss mer direkt till.

Organisation och finansiering

nutritionsfakta.se lanserades i juni 2016 och drivs av SNF Swedish Nutrition Foundation. Lanseringen möjliggjordes genom ett projektanslag från forskningsrådet Formas. SNF har samverkansavtal avseende arbetet med nutritionsfakta.se med Örebro universitet, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. För den framtida driften och utvecklingen av nutritionsfakta.se vill SNF gärna etablera samverkan med fler organisationer. Intresserade organisationer är välkomna att kontakta SNF; info@snf.ideon.se

SNF utgör en bro mellan nutritionsforskningen och andra aktörer i samhället verksamma inom mat-hälsaområdet, inte minst livsmedelsbranschen. I SNF:s forskarnätverk ingår ledande nutritionsforskare vid de svenska universiteten och verksamheten stöds av ett 30-tal medlemmar med intresse för nutritionsfrågor. Läs mer om SNF på www.snf.ideon.se

Redaktionen utgår från SNF:s kansli, som har det övergripande ansvaret för driften av nutritionsfakta.se. Redaktionen ansvarar för urval av material som publiceras, val av skribenter och att vederbörlig granskning av materialet sker innan publicering.

Redaktörer

 • Susanne Bryngelsson, fil dr, SNF Swedish Nutrition Foundation, ansvarig utgivare
 • Nina Jansson, med dr, SNF Swedish Nutrition Foundation
 • Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet

Övriga medarbetare

 • Anneli Gozzi Hovstadius, SNF, redaktionssekreterare/administration
 • Kajsa Asp Jonson, leg dietist och journalist, Mersmak kommunikation/Kajsa Asp Kommunikation AB, skribent och kommunikation
 • Lennart Wikström, agronom och journalist, Tejarps förlag, redaktionell medarbetare Nordisk Nutrition, kommunikation och skribent

Redaktionsråd

SNF:s forskningsnämnd, med ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Redaktionsrådet bistår redaktörerna som vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet vid planering av innehåll, vid behov som extern granskare av texter, omvärldsbevakning (vetenskaplig litteratur) och med förslag på lämpliga skribenter.

Mer information om SNF:s forskningsnämnd

Innehåll

nutritionsfakta.se publicerar forskningsinformation inom nutritionsområdet, i form av

 • fördjupningsartiklar som belyser aktuellt kunskapsläge
 • kommentarer till vetenskapliga studier
 • referat av vetenskapliga konferenser/rapporter
 • debattartiklar och krönikor, som utgör vetenskapligt baserade bidrag till diskussionen om mat och hälsa

nutritionsfakta.se publicerar material på svenska, danska och norska.

nutritionsfakta.se publicerar inte vetenskapliga originalstudier.

Avgränsning och prioritering av områden

nutritionsfakta.se har som långsiktig ambition att vara så heltäckande som möjligt inom det breda området nutrition.

nutritionsfakta.se kommer i första hand att utvecklas genom kompletterande material inom de befintliga kategorierna, och med fokus på ämnen och frågeställningar som ligger inom SNF:s kompetensområde.

Riktlinjer

nutritionsfakta.se informerar om och diskuterar betydelsen av forskningsrön mot bakgrund av det vetenskapliga kunskapsläget, som det uttrycks i till exempel de nordiska näringsrekommendationerna, rekommendationer från WHO och vetenskapliga rapporter från officiella organ (till exempel European Food Safety Authority, Efsa).

nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

Fördjupningsartiklar ska hållas objektiva och nya rön ska presenteras så att läsaren förstår hur de förhåller sig till tidigare kunskaper inom området och till officiella kostrekommendationer, när så är relevant. I frågor där det föreligger en känd vetenskaplig diskussion om hur det vetenskapliga underlaget ska tolkas, ska detta framgå.

Författare har möjlighet att framföra sin personliga vetenskapliga tolkning i form av debattartiklar eller krönikor.

Vetenskapliga tolkningar som uttrycks på nutritionsfakta.se speglar inte nödvändigtvis SNF Swedish Nutrition Foundations, redaktionens eller redaktionsrådets tolkningar.

Skribenter

Materialet skrivs huvudsakligen av forskare och vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet eller av redaktionella medarbetare med vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Skribenter som vill bidra till innehållet på nutritionsfakta.se är välkomna att kontakta redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Om du vill komma i kontakt med någon författare på nutritionsfakta.se är du välkommen att höra av dig till redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Koppling till tidskriften Nordisk Nutrition

Artiklar i tidskriften Nordisk Nutrition utgör en viktig bas för nutritionsfakta.se. Artiklar som tidigare publicerats i Nordisk Nutrition publiceras på nutritionsfakta.se antingen i sin helhet eller i form av en populärvetenskaplig sammanfattning. Vid behov kan redaktionella ändringar vara gjorda, jämfört med originalartikeln, som en anpassning till det elektroniska publiceringsformatet.

Material som först publiceras på nutritionsfakta.se kan senare publiceras i supplement till Nordisk Nutrition. På så vis får artiklarna ett publikationsnummer, som gör dem enklare att referera till.

Nordisk Nutrition är en tidskrift som ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation – läs mer på tidskriftens hemsida www.nordisknutrition.se. Tidskriften Nordisk Nutrition kan beställas från redaktionen; info@nordisknutrition.se

Upphovsrätt och hur material får användas

Upphovsrätten till material publicerat på nutritionsfakta.se tillhör författarna, i förekommande fall tillsammans med Nordisk Nutrition. Vi välkomnar delning av material som publiceras på nutritionsfakta.se via till exempel Twitter, Facebook och LinkedIn. Besökare som önskar sprida eller använda material som publicerats på nutritionsfakta.se på annat sätt är välkomna att kontakta redaktionen för tillstånd till och villkor för detta: info@nutritionsfakta.se

Policy för länkning

Från nutritionsfakta.se länkas vid behov vidare till information på andra hemsidor, tillhörande i första hand myndigheter, offentliga institutioner, forskningsprojekt och samverkanspartners. nutritionsfakta.se kan även länka till utländska hemsidor, när så är relevant.

nutritionsfakta.se länkar inte vidare till kommersiella hemsidor.

 

 

Dela detta: