Orsakar emulgeringsmedel fetma?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-21

I början av 2015 uppstod en debatt kring frågan om emulgeringsmedel i livsmedel orsakar fetma, föranlett av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature (1). Studien visade att intag av emulgeringsmedlet Polysorbat 80 (polyoxietylensorbitanmonooleat, E 433) medförde ökad vikt hos möss.

Hypotesen i den aktuella studien var att emulgeringsmedel påverkar genomsläppligheten i tarmens slemhinna. Samspelet mellan mikrofloran och tarmen skulle därmed rubbas. Detta skulle i sin tur kunna leda till inflammation i tarmen och orsaka sjukdomar, till exempel metabolt syndrom och fetma.

I de tidigare djurstudier, som utförts enligt internationella riktlinjer för toxicitetsstudier och som ligger till grund för riskvärderingen av E 433, har man inte sett någon påverkan på kroppsvikt. Författarna konstaterar att det behövs fler studier, som bekräftar effekterna och studier på människa för att avgöra om E 433, eller andra emulgeringsmedel, har någon påverkan på hälsan hos människor. Detta poängteras även av Efsa i deras riskvärdering av E 433 från 2015, där den aktuella studien beaktades och inte påverkade utfallet av riskvärderingen (2). Det finns viktiga anatomiska skillnader och skillnader i tarmens bakteriesammansättning hos människa jämfört med mus/råtta. Man ska därför generellt vara mycket försiktig med att överföra studieresultat från mus/råtta direkt till människa.

Emulgeringsmedel används i livsmedel för att stabilisera blandningar av ingredienser och påverka ett livsmedels konsistens, viskositet, munkänsla, etc. De är så kallade ytaktiva substanser som minskar ytspänningen mellan två icke blandbara ämnen, till exempel vatten och olja. Vid tillsats av emulgeringsmedel kan det ena ämnet fördelas i det andra. Inom livsmedelsindustrin används emulgeringsmedel till exempel för att underlätta blandning av fett- och vattenbaserade ingredienser och för att stabilisera produkter som annars lätt ”skär sig” under transport och lagring.

Referenser
1. Chassaing B, et al. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome. Nature 2015; 519: 92-6.
2. EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food), 2015. Scientific Opinion on the re-evaluation of polyoxyethylene sorbitan monolaurate (E 432), polyoxyethylene sorbitan monooleate (E 433), polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (E 434), polyoxyethylene sorbitan monostearate (E 435) and polyoxyethylene sorbitan tristearate (E 436) as food additives. EFSA Journal 2015; 13: 4152.

Läs mer om emulgeringsmedel på Livsmedelsverkets hemsida >>

Dela detta: