Hur vet man att tillsatser är säkra?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-20

Ett grundläggande krav är att alla ingredienser i livsmedel är säkra att äta, även tillsatser. Bedömningen av en tillsats eventuella hälsorisker sker på EU-nivå. På uppdrag av EU-kommissionen och EU-parlamentet gör den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, en vetenskapligt baserad utvärdering av alla tillsatser.

Alla godkända tillsatser får ett identifikationsnummer, ett E-nummer.
E-numret är alltså en garanti för att tillsatsen har granskats och inte utgör en hälsorisk vid användning i livsmedel, utifrån dagens kunskap och i de mängder som är lagstadgat. Mat och dryck som säljs i Sverige och övriga EU får enbart innehålla tillsatser som har ett E-nummer.

Vid riskvärderingen av likartade tillsatser beaktas även samverkanseffekter, så kallade ”cocktaileffekter”. Det vill säga, man gör en bedömning av om det finns anledning att misstänka några hälsorisker vid användning av flera tillsatser samtidigt, och om det kan uppstå interaktioner mellan den aktuella tillsatsen och andra ämnen.

När en tillsats godkänns för användning i livsmedel sätts gränserna för de mängder som får användas med stor säkerhetsmarginal. Som en del av riskvärderingen gör den så kallade ANS-panelen (Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food) en bedömning av vad som är acceptabelt dagligt intag (ADI) av tillsatsen. Från 2018 kommer ANS-panelen att ersättas med FAF-panelen, Panel on Food Additives and Flavourings.

ADI anger den mängd man säkert kan äta varje dag hela livet. Efsa gör också en bedömning av om intaget riskerar att överskrida ADI. Om man bedömer att det finns en sådan risk, vid en normal, balanserad kost, kan Efsa rekommendera EU-kommissionen att se över hur den aktuella tillsatsen får användas.

Vid en ensidig och obalanserad kost, som avviker från de officiella råden om bra matvanor, kan det för vissa riskgrupper (till exempel barn) finnas risk att intaget av enskilda tillsatser överskrider ADI. Eftersom ADI för människor är satt till en hundradel av det intag som är säkert i djurstudier, behövs det dock sannolikt ett intag som kraftigt överskrider ADI för att den aktuella tillsatsen ska utgöra en reell hälsorisk. Det är mycket osannolikt att personer som äter allsidigt och enligt rekommendationerna når upp i så höga intag av tillsatser att de utgör en risk för hälsan.

EFSA tar löpande del av de senaste forskningsrönen och även redan godkända tillsatser kan bli föremål för en ny riskvärdering när detta anses nödvändigt, till exempel mot bakgrund av ny vetenskaplig dokumentation. För närvarande pågår en översyn av redan tillåtna tillsatser. Den ska vara klar år 2020.
Vid en omprövning av en redan godkänt tillsats kan villkoren för hur tillsatsen används ändras. Nivåerna som får användas i olika produktkategorier kan sänkas och tillsatsen kan bli tillåten att använda i färre produktkategorier.

Läs mer om tillsatser på Livsmedelsverkets hemsida >>

Dela detta: