Mobilbaserad intervention för att motverka fetma hos barn

Publicerat i: 
Publicerat 2016-11-08
Mottagare av SNF Swedish Nutrition Foundations forskningsanslag 2016

>> text: Christine Delisle Nyström, doktorand, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet.

 

Övervikt och fetma kan etableras redan vid två till fem års ålder. Evidensbaserade, effektiva och förebyggande insatser behövs därför tidigt i livet. Hos vuxna har mobiltelefonbaserade interventioner för livsstilsförändringar visat sig vara effektiva. Sådan teknik har även stor potential för att kunna förbättra mat och motionsvanor hos familjer med barn i förskoleåldern.

Projektet syftar till att undersöka effekten av en mobiltelefonbaserad intervention på kroppsfetthalt, kostvanor och fysisk aktivitet hos fyraåringar

MINISTOP-studien (Mobile-based Intervention Intended to Stop Obesity in Preschoolers) är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie på 300 friska svenska fyraåringar. Efter baslinjemätningen randomiserades föräldrarna slumpmässigt till en intervention- eller kontrollgrupp. Den sex månader långa interventionen bestod av en webbaserad mobiltelefonsapplikation (”MINISTOP-appen”). Appen innehöll information och textmeddelanden som bygger på befintliga riktlinjer för hälsosam kost och en aktiv livsstil bland förskolebarn. Föräldrar registrerade även barnens fysiska aktivitet och intag av godis, läsk, grönsaker och frukt och fick återkoppling genom appen. Primära utfall inkluderade kroppssammansättning och energiintag, medan sekundära utfall var tid som spenderas på stillasittande aktiviteter, måttlig och kraftig fysisk aktivitet, kondition och muskelstyrka, samt intag av frukt och grönsaker, snacks, läsk och godis. Livsmedelsintag och energiintag mättes med ett nytt verktyg via föräldrarnas mobiltelefon (TECH), kroppssammansättning mättes med BodPod, fysisk aktivitet med en accelerometer (ActiGraph wGT3x-BT) och fysisk kondition och muskelstyrka med fyra enkla tester (PREFIT). Samtliga variabler mättes vid baslinjen och vid uppföljningen (efter sex månader och ett år).

MINISTOP studien har utvecklats väldigt väl. Totalt inkluderades 315 familjer (målet var 300), varav 156 slumpmässigt lottades till interventionsgruppen och 159 till kontrollgruppen. Datainsamlingen avslutades i oktober 2015 och 280 familjer genomförde både första och andra uppföljningen, vilket innebär ett väldigt litet bortfall. Studien har redan nu resulterat i sex vetenskapliga publikationer (1-6) och flera manuskript är inskickade. Resultaten inkluderar till exempel en ny metod (som utvecklats inom MINISTOP) för att bestämma förskolebarns intag av energi, frukt och grönt, läsk och godis via bilder tagna med föräldrarnas mobiltelefon. En metod som har visat lovande resultat vad det gäller tillförlitlighet, och som därmed har potential att användas i andra studier av barns matvanor. Erfarenheterna från MINISTOP visar även att vi bör utveckla ett automatiskt system för deltagarna att skicka in bilder, för att underlätta för deltagarna. Andra intressanta resultat är att bara en liten mängd intensiv fysisk aktivitet (fem minuter/dag) var kopplat till högre fettfri kroppsvikt (vilket förenklat betyder muskelmassa) och bättre resultat för muskelstyrka och kondition hos fyraåringarna. Detta är helt unika resultat och tyder på att en ökning av kraftig fysisk aktivitet är viktig för att ge bättre kondition och muskelstyrka redan i förskoleåldern, vilket främjar hälsa och förebygger övervikt. Vi har under våren 2016 även börjat analysera resultaten från appen, som hälften av gruppen fick använda. De preliminära resultaten visar att appen har haft en positiv effekt på de livsstilsfaktorer som ingår i studien.

Referenser

1. Delisle Nyström C, et al. The Tanita SC-240 to Assess Body Composition in Pre-School Children: An Evaluation against the Three Component Model. Nutrients 2016; 8: 371.

2. Delisle Nyström C, et al. A Mobile Phone Based Method to Assess Energy and Food Intake in Young Children: A Validation Study against the Doubly Labelled Water Method and 24 h Dietary Recalls. Nutrients 2016; 8: 50.

3. Delisle C, et al. A web- and mobile phone-based intervention to prevent obesity in 4-year-olds (MINISTOP): a population-based randomized controlled trial. BMC public health 2015; 15: 95.

4. Leppänen M, et al. Physical activity intensity, sedentary behavior, body composition and physical fitness in 4-year-old children:Results from the MINISTOP trial. Int J Obesity 2016; 40: 1126-33.

5. Henriksson P, et al. Associations of Fat Mass and Fat-Free Mass with Physical Fitness in 4-Year-Old Children: Results from the MINISTOP Trial. Nutrients 2016; 8: 473.

6. Cadenas-Sanchez C, et al. Prevalence of overweight/obesity and fitness level in preschool children from the north compared with the south of Europe: an exploration with two countries. Pediatr Obes 2015;11:5.

Taggar: