NNC 2016: Träning minskar hälsoriskerna vid fetma

Publicerat i: 
Publicerat 2016-06-20
Referat Nordiska Nutritionskonferensen 2016 (NNC 2016)

Ökad fysisk aktivitet är en effektiv metod att minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom vid övervikt och fetma. Men att enbart röra sig mer är inte tillräckligt. Hälsosamma matvanor och att sträva efter normalvikt är grundläggande i en hälsofrämjande livsstil.

Fetma och viktökning är riskfaktorer för både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Sambanden mellan ökad fysisk aktivitet och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och metabola sjukdomar vid fetma är välstuderade. En systematisk litteraturöversikt visar att hög fysisk aktivitetsgrad, och åtminstone måttlig konditionsnivå dämpar fetmans betydelse som riskfaktor. Mikael Fogelholm vid Helsingfors universitetet inledde sin föreläsning med en översikt av vikten av fysiskt aktivitet som friskfaktor vid ökad metabol risk.

Övervikt är kopplat till många olika hälsorisker, i sin presentation fokuserade Fogelholm på de kardiovaskulära. Övervikt fördubblar riskerna för många metabola följdsjukdomar och att samtidigt ha dålig fysisk kondition ökar riskerna med upp till 10-12 gånger. Att äta en hälsosam kost minskar riskerna i högre grad hos överviktiga personer än hos normalviktiga.

Fogelholm hänvisar till den litteraturöversikt han gjorde 2010. Några studier visar att fysisk aktivitet är viktigare än viktkontroll, några att dessa spelar lika stor roll, och några att vikten har störst betydelse. Från översikten drar man slutsatsen att det är bättre vara överviktig och vältränad än normalviktig och otränad.

– Fysisk aktivitet och fysisk kondition minskar risken för kardiovaskulära händelser, typ 2-diabetes och död. Dålig kondition är en större riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet vid fetma klass I (BMI 30-34) jämfört med vid övervikt (BMI 25-29). De positiva effekterna av fysisk aktivitet är tydligare hos överviktiga än hos normalviktiga personer.

– Vid fysisk kondition på åtminstone moderat nivå är riskerna med att vara överviktig eller ha BMI över 30 mindre än vid normalvikt och låg fysisk kondition. För en person som väger mer innebär träningen en större utmaning och mer ansträngning, konstaterar Mikael Fogelholm.

Interaktionen mellan fetma och kost är inte lika välstuderad. Data från DASH-studien pekar på att en hälsosam kost kan ha en kraftigare effekt för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom hos normalviktiga, jämfört med hos överviktiga och feta individer. Den ökade hälsorisk som fetman utgjorde var starkare än de positiva effekterna av kosten.

DASH står för Dietary Approaches to Stop Hypertension. Läs mer om DASH på Livsmedelsverkets hemsida.

För att studera interaktionen mellan fetma och kost används främst prospektiva kohortstudier eller interventionsstudier. I en kohortstudie kan man mäta sjukdomsutfall, vilket är svårare i interventionsstudierna. I interventionsstudier används en grupp med normalviktiga och en grupp med personer med fetma, som båda randomiseras till två olika kostbehandlingar.

// Kajsa Asp Jonson

Abstracts, publicerade online i tidskriften Food & Nutrition Research

Denna föreläsning är Program no. 108.

banner