Amningsrapport från Norge

Publicerat i: 
Publicerat 2016-06-10

Tidigare publicerat i Nordisk Nutrition nr 3, 2014

I slutet av 2013 publicerade den norska Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) en rapport om amning som kommer att ligga till grund för kommande amningsrekommendationer i Norge (1]) Rapporten bygger på analyser av miljögifter i bröstmjölk. Hälsoriskerna av att få i sig miljögifter från bröstmjölk har vägts mot fördelarna med amning.

Amningsfrekvensen i Norge är bland de högsta i Europa. Vid sex månaders ålder ammas 80 procent av de norska barnen helt eller delvis, och vid tolv månader 46 procent av barnen. Motsvarande siffror för Sverige är 63 procent vid sex månaders ålder och 17 procent vid tolv månader (2).

I bröstmjölk finns all näring som ett barn behöver i början av livet och dessutom innehåller den antikroppar och antiinflammatoriska ämnen som skyddar barnet mot infektioner. Bröstmjölkens näringsinnehåll är beroende av mammans kostintag och näringsstatus och vissa miljögifter och gifter som mamman får i sig genom kosten eller miljön återfinns även i bröstmjölken.

Miljögifter i bröstmjölk

Huvudfokus för riskanalysen i rapporten var att undersöka förekomsten av miljögifter i bröstmjölk. I bröstmjölken är det de så kallade långlivade organiska föroreningar, POPs, som var fokus. Bland dessa POPs finns bland annat DDT, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och tungmetaller. Analyserna visade även förekomst av ämnen som ftalater, akrylamid och bisfenol A.

VKM har använt sig av en metod där de systematiskt har gått igenom den vetenskapliga litteraturen. Styrkan på de bevisen har sedan graderats i fyra olika steg; övertygande, troliga, begränsade-med indikationer eller begränsade-ingen slutsats.

Övertygande fördelar

Huvudfynden i rapporten är att bevisen för amningens fördelar är övertygande när det jämförs med risken för försämrad utveckling av hjärnan orsakad av miljögifter. Bevisen är även övertygande för bröstmjölkens skydd mot infektioner i förhållande till försämrat motstånd mot infektioner orsakat av miljögifter i bröstmjölken. Även bevis att amning ger minskad risk att utveckla fetma och övervikt jämfört med ökade risker orsakat av miljögifter är övertygande. Bevisen att amning minskar risken att drabbas av diabetes typ 1 och 2 och högt blodtryck senare i livet är satta som troliga.

VKMs slutsatser är att fördelarna med amning helt klar väger tyngre än riskerna med de miljögifter som kan finnas i bröstmjölk. Fördelarna finns där både om barnet blir helt eller delvis ammat upp till sex månaders ålder eller delvis upp till tolv månaders ålder. •

Referenser:

1.Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway 2013, VKM.

2. Socialstyrelsen, Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2011. 2013.